StartOfertaCzyszczenie kanałów wentylacyjnych

Firma KLIMANET świadczy usługi w zakresie profesjonalnego pozbywania się wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń z systemów wentylacyjnych.

https://klimanet.pl/wp-content/uploads/2021/07/Czyszczenie_Wentylacji_1.jpeg

Metoda czyszczenia kanałów wentylacyjnych stosowanych przez naszą firmę
składa się z następujących etapów:

 • Sprawdzenie intensywności zanieczyszczenia kanałów
 • Czyszczenie.
 • Dezynfekcja.
 • Weryfikacja wykonanej pracy.

Usługi czyszczenia kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych realizujemy przy wykorzystaniu najskuteczniejszej w obecnej chwili i powszechnie stosowanej na całym świecie metody czyszczenia mechanicznego.
Do realizacji prac wykorzystujemy specjalistyczne urządzenia przeznaczone do monitorowania i czyszczenia kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
Nasi pracownicy wyposażeni są ponadto w niezbędne narzędzia i materiały montażowo-serwisowe oraz przyrządy pomiarowe (okresowo kalibrowane i legalizowane).

Wszyscy wiemy, jak ważna jest czystość powietrza, którym oddychamy w budynkach. Decydującym elementem, który na to wpływa jest sprawny, systematycznie kontrolowany i utrzymywany w czystości system wentylacji.
W kanałach wentylacyjnych dostarczających powietrze do pomieszczeń zamkniętych znajdują się liczne zanieczyszczenia takie jak pleśnie, grzyby, kurz, pyły, pozostałości materiałów budowlanych oraz tłuszcze. Zanieczyszczenia te wdmuchiwane do pomieszczenia znacznie pogarszają jakość powietrza, przez co mogą stać się przyczyną złego samopoczucia, częstych bólów głowy, nadmiernego zmęczenia oraz chorób alergicznych.
Zalegające w kanałach pyły i kurz są również częstym powodem pożarów oraz szybkiego rozprzestrzeniania się ognia.
Zanieczyszczone kanały wentylacyjne czy brudne filtry powietrza powodują zwiększenie oporów przepływu powietrza, zmniejszają strumień nawiewanego powietrza w stosunku do założeń projektowych, co przyczynia się do wzrostu zużycia energii, zmiany parametrów powietrza w pomieszczeniach, zmniejszenia wydajności pracy systemu wentylacyjnego oraz powoduje częstsze awarie.
Obszar działania firmy: województwo świętokrzyskie.

Korzyści czyszczenia kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

 • Poprawa jakości powietrza w pomieszczeniach
 • Poprawa warunków użytkowania pomieszczeń
 • Poprawa efektywności działania systemu wentylacji i klimatyzacji.
 • Poprawa ochrony przeciwpożarowej
 • Zminimalizowanie kosztów eksploatacji: zużycia energii, usuwania awarii i serwisu urządzeń.

 
Częstotliwość kontroli central klimatyzacyjnych lub wentylacyjnych oraz sieci przewodów regulują następujące przepisy:
W krajach europejskich zostały przyjęte wymagania określone przez normy amerykańskie NADCA (National Air Duct Cleaners Association) – Stowarzyszenie skupiające firmy zajmujące się czyszczeniem systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
Poniższa tabela pokazuje częstotliwości inspekcji w kanałach wentylacyjnych dla poszczególnych kategorii budynków.

Klasyfikacja obiektu budowlanego Rodzaj obiektu budowlanego Centrala wentylacyjna lub klimatyzacyjna Przewody nawiewne Przewody recyrkulacyjne, wywiewne
Klasa 1 Budynek przemysłowy 1 rok 1 rok 1 rok
Klasa 2 Budynek mieszkalny 1 rok 2 lata 2 lata
Klasa 3 Budynek handlowy lekki 1 rok 2 lata 2 lata
Klasa 4 Budynek handlowy 1 rok 2 lata 2 lata
Klasa 5 Obiekty służby zdrowia 1 rok 1 rok 1 rok
Klasa 6 Budownictwo okrętowe 1 rok 2 lata 2 lata
Klasa 7 Obszary o specjalnym przeznaczeniu * * *

– Wymagania powinny zostać określone przez użytkownika obiektu

W Polsce o konieczności czyszczenia instalacji technicznych, w tym wentylacji mówią:

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 16.06.2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2003 r., Nr 121, poz. 1138), – …W obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych (…) usuwa się zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych” (§ 30 ust. 1 i 2).
 • Norma PN-73/B-03431 „Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania”, – … Każde urządzenie wentylacji nawiewnej powinno zapewnić dostarczenie powietrza bez zanieczyszczeń stałych” (pkt. 3.2), zaś „wszystkie elementy urządzenia mechanicznego powinny być zabezpieczone przed dostawaniem się zanieczyszczeń z zewnątrz; elementy, wewnątrz których możliwe jest osadzanie się zanieczyszczeń, powinny mieć łatwo dostępne otwory wyczystne, których liczba, rozmieszczenie i wielkość umożliwia całkowite oczyszczenie tych elementów” (pkt. 3.7).
 • Ustawa z dn. 07.07.1994 r. – Prawo Budowlane (Dz. U. z 1994 r. Nr 89 poz. 414) oraz Rozporządzenie MSWiA z dn. 16.08.1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. z 1999 r., Nr 74, poz. 836, z późn.zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dz.U. z 2002 r., Nr 75, poz. 690, z późn.zm.; § 147 ust.1, § 153 ust. 6 i inne w rozdziale 6.